Toppmeny

Arbeid på avstand

Fjernarbeid, e-work, telearbeid, remote work, hjemmearbeid, arbeid på avstand, stedsuavhengig arbeid – barnet har mange navn, og det å jobbe hjemmefra eller et annet sted enn der bedriften fysisk er lokalisert, er ikke et nytt fenomen. Industrielt hjemmearbeid hadde et betydelig omfang på slutten av 1800-tallet. Digital kommunikasjon gjorde at kontor- og kunnskapsarbeidere kunne utføre sitt arbeid på avstand fra 80- tallet og utover, ofte i såkalte telesentre, senere hjemmefra og fra kontorhotell eller andre steder. Motivasjonen for å jobbe på avstand varierer. Småbarnsforeldre kan lettere kombinere foreldrerollen og jobb, andre slipper lange reiseveier i perioder og sparer miljøet i tillegg. Å velge bosted uavhengig av jobben er et ønske for mange, og arbeidsgivere kan beholde kompetent arbeidskraft ved å la de jobbe på avstand, f.eks. i en flytteprosess. I 2013 er stedsuavhengig arbeid ikke lenger unntaket. Mange kombinerer arbeid på et vanlig kontor med hjemmekontor, og det kan være hjemme, på hytta, på kontorhotell, i en coworking space eller hovr som helst på reise.

Det er forsket mye på arbeid på avstand, og her finner du et utvalg av artikler med ulike innfallsvinkler til denne måte å jobbe på.

  1. Er fjernarbeid veien til likestilling – og det gode liv? Bok av Merete Lie (1984), bind 6 i en serie utgitt i forbindelse med forskningsprogrammet «Teknologiens betydning for kvinners arbeidsliv»  Norges tekniske høgskole. Institutt for industriell miljøforskning
  2. Telecommuting: organisational impact of home-based telecommuting. Doktoravhandling (1999) av Jon Rognes, Handelshögskolan i Stockholm, Management av Innovation och Produktion. Telecommuting has recieved significant attention over the last few years, and organisations have considered having people work form home part of the time. This study focuses on how telecommuting have developed in three cases.
  3. A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work. Article from Diane Bailey and Nancy Kurland in Journal of Organizational Behaviour  2002, Vol. 3, issue 4, s. 383 – 400.
  4. NOU 2011:3: Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Systematisk tilrettelegging for fjernarbeid og stedsuavhengige arbeidsplasser anbefales: «Drøftingen av lokalisering av statlige arbeidsplasser kan også sees i et individperspektiv, gjennom mulighetene for fjernarbeid og stedsuavhengige arbeidsplasser. En rekke ansatte både i offentlig og privat sektor har muligheter for fjernarbeid basert på individuell avtale, og dette gir arbeidsgiver større mulighet for å beholde eller knytte til seg kritisk kompetanse. Det finnes samtidig muligheter for å legge forholdene bedre tilrette for etablering av både fjernarbeid og stedsuavhengige arbeidsplasser gjennom etablering av kontorfellesskap, samlokaliseringsløsninger mv. Tilrettelegging for stedsuavhengige arbeidsplasser representerer et uutnyttet virkemiddel både i statens personalpolitikk og organisasjonsutvikling.» (Kap. 5)
  5. «Ta heile Noreg i bruk» (13/2012 – 2013) Regjeringen ønsker å legge til rette for stedsuavhengig arbeid både når det gjelder fysisk og digital infrastruktur og ved at statlige ansatte skal gis muligheten til å jobbe stedsuavhengig.
  6. Med jobben på flyttelasset. Kan stedsuavhengig arbeid bidra til å rekruttere og beholde kompetanse i Nord-Norge? Hva må til for at arbeidstakere og arbeidsgivere skal velge stedsuavhengig arbeid? Denne artikkelen løfter fram og diskuterer funn fra forstudien i prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser». Arbeidstakere og arbeidsgivere som praktiserer stedsuavhengig arbeid peker her på kritiske suksessfaktorer for å lykkes med arbeidsformen. Artikkel av Ragnvald Storvoll og Marit Espenes, i «Hvor går Nord-Norge (Bind 3, 2013).

Telework – Portaler for arbeid på avstand i andre land

  1. USA Federal government har etablert en egen nettside på tvers av enheter, som gir ansatte og ledere all informasjon rundt etablering av «telework» på sin enhet. Det lages også årlige rapporter som oppsummerer status av telework i tilknyttede enheter og organisasjoner. Rapporten fra 2012 finnes her, den berører mange sider ved «telework», blant annet kommunikasjon, effektivitet, ledelse på avstand mv.
  2. Australia har en tilsvarende side der både det offentlige og private bedrifter og ansatte er målgruppe og får informasjon om alt rundt «telework». http://www.telework.gov.au/

 

Tilbake til: Temasiden forskning / Arbeid på avstand Fjernledelse / arbeidsfelleskap / lokalsamfunnsutvikling

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging