Toppmeny

Eksempel på avtale om hjemmekontor

Dette er et eksempel på en avtale hentet fra boka «Håndbok i fjernarbeid».

Det er dags dato inngått avtale om opprettelse av hjemmekontor mellom FIRMA AS og fjernarbeider NN

1. NN er ansatt som i FIRMA og oppretter med virkning fra hjemmekontor. Med hjemmekontor menes eget rom i NNs egen eller leiet bolig, som kun nyttes til arbeidsrom i virksomhet knyttet til NNs ansettelsesforhold i FIRMA.

2. Så lenge nærværende avtale er i kraft, jf. punkt 8, skal NN ikke ha rett til egen kontorplass hos FIRMA. Dersom det, mens denne avtale er i kraft, oppstår en akutt situasjon hvor opprettholdelse av hjemmekontor imidlertid ikke er mulig, skal forholdet tas opp med leder.

3. Hjemmekontoret vil bli utstyrt iht. fastlagte inventarliste. Møbler og tekniske innretninger skal være FIRMAS eiendom. NN signerer for mottagelse av utstyret, og forplikter seg til å behandle utstyret med omsorg, samt medvirke til tilbakelevering av utstyret når avtalen opphører.

Kostnader forbundet med drift av tekniske innretninger skal dekkes av FIRMA. Selskapet skal, så langt det lar seg gjøre, yte den samme service (via helpdesk-funksjon) på utstyr utplassert på NNs hjemmekontor som tilsvarende utstyr plassert i FIRMAs lokaler.

4. FIRMA forsikrer møbler og tekniske innretninger omfattet i fastlagte inventarliste.

5. Som kompensasjon for bortfall av egen kontorplass i FIRMAs kontorer, yter FIRMA en brutto utgiftsgodtgjørelse på pr. måned til NN. Godtgjørelsen blir utbetalt sammen med lønn, og den vil i sin helhet bli lønnsinnberettet. Kompensasjonen vil bli regulert årlig i samsvar med endringer i konsumprisindeksen. Første regulering skjer pr..

6. Til etablering av hjemmekontor vil FIRMA kunne yte inntil i personallån som nedbetales over maks 12 måneder ved trekk i lønn.

7. Det ytes et engangstilskudd påtil den enkelte fjernarbeider. Beløpet utbetales over første lønn etter at flytting til hjemmekontor har funnet sted.

8. NN plikter å påse at taushetsplikt overholdes og selskapets etiske regler følges også overfor familie eller besøkende som måtte få tilgang til hjemmekontoret, derved at alt materiell oppbevares og arbeid utføres på en måte som ivaretar disse hensyn.

9. Denne avtale opphører senest samtidig med opphør av NNs ansettelsesforhold i FIRMA. For øvrig kan avtales bringes til opphør med en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 måneder løpende fra første dag i måneden etter at oppsigelse ble gitt.

Opphør av nærværende avtale medfører samtidig at NNs rett til godtgjørelse etter nærværende avtale punkt 5 bortfaller, og at personallån som NN har tatt opp iht. denne avtale punkt 6, i sin helhet kommer til forfall. Dersom nærværende avtale opphører uten av NNs ansettelsesforhold i FIRMA opphører, medfører det at NNs rett til kontorplass hos FIRMA gjenoppstår.

10. Denne avtale er ikke ment å regulere forholdet til øvrige ansettelsesbetingelser.

Sted Dato

Underskrift FIRMA Underskrift NN

Hvor skal du jobbe fra?
Gjeldende skatteregler ved stedsuavhengig arbeid

,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging