Toppmeny

Fjernledelse

Ledelse via smartphone? Helt vanlig i dag. Stedsuavhengig arbeid åpner for nye muligheter for arbeidstakere, men også bedrifter kan profittere av å la de ansatte jobbe fra der de ønsker. Arbeidsformen krever imidlertid tilpasninger i ledelsen. Hva er bedriftens behov, hva er sjefens behov og hva er de ansattes behov?

Å lede og å bli ledet i en bedrift der ansatte jobber stedsuavhengig, krever bevissthet og gode kjøreregler for alle involverte. Strukturerte arbeidsdager, god kommunikasjon og informasjonsflyt er stikkord.  Hvordan leder man sine ansatte fra avstand, hva er forskjellene mellom fjern- og nærledelse, og vil egentlig fjernledelse bli det «normale» i fremtida? Her finner du et utvalg av  informasjon og forskning rundt fjernledelse.

Doktorgrader

  1. Management of Teleworkers – managerial communication at a distance. Doktorgradsoppgave (2009) av Svein Bergum, Turku School of Economics. Ledelse på avstand er blitt mer vanlig, og i noen bedrifter er dette regelen. Funn i dette arbeidet viser at de største utfordringene ved ledelse på avstand er å opprettholde en god kommunikasjon, å se og gi tilbakemeldinger til de ansatte.

Mastergrader

  1. Utfordringer med fjernledelse. Masteroppgave av Frode Stefanussen (2010), Handelshøyskolen, Tromsø. Oppgaven tar for seg utfordringer med fjernledelse. Fjernledelse er sett på som fremtidens ledelsesform på bakgrunn av økt globalisering og mer komplekse organisasjoner. Den teoretiske delen tar for seg fjernledelse versus tradisjonell ledelse og begreper som virtualitet, formell versus ikke formell leder, kommunikasjon og tillit. Disse begrepene blir brukt for å belyse utfordringer som er med fjernledelse.
  2. Fjernledelse – stedlig ledelse. En sammenliknende studie mellom to ledelsesformer. Masteroppgave (2013) av Per Steinar Schønning, Universitetet i Tromsø. Oppgaven tar for seg fjernledelse og stedlig ledelse og ser på i hvilken grad det er noen forskjell på disse ledelsesformene og virkningene av disse måter å lede på. Arbeidets art, ansattes arbeidsinnsats og arbeidsmiljø er effektvariabler i oppgaven. mens fjernledelse og stedlig ledelse er uavhengige variabler.  Datainnsamling ble gjort ved intervju av seks personer, der tre av informantene bare hadde vært stedlig ledet, mens de tre andre informantene hadde vært både stedlig ledet og fjernledet. Funnene viser at det er forskjell i ledelsesformene, men at ledelsesformene nærmer seg hverandre.
  3. Motivasjon av kunnskapsarbeidere – ensomhet som viktig funn. Mastergradsoppgave (2012) av Signe Lein, Norges Handelshøyskole, Bergen. Temaet omhandler motivasjon av kunnskapsarbeidere. Teori om motivasjon er gjennomgått, med særlig fokus på flyt.  Oppgaven baserer seg på kvalitative metoder (intervjuer) av ansatte i én kunnskapsbedrift. Ensomhet – «å bli sittende alene» – er et vesentlig funn i arbeidet.
  4. Fjernledelse eller nærledelse – gjør det noe forskjell? Mastergradsoppgave (2010) av Hanna Udnæs Hoel, Universitetet i Tromsø. I det meste av dagens ledelseslitteratur tas det nærmest forgitt at ledere og de som ledes er samlokalisert. Denne formen for lederskap kan omtales som ”management by walking around” eller nærledelse. Men det er et empirisk faktum at ledere og ansatte i dag i stadig større grad har fysisk avstand mellom seg, noe som gjør at det er nødvendig å drive fjernledelse. Videre har vi teknologi som gjør det mulig å lede på avstand. Disse faktorene synes i forbausende liten grad å være innreflektert i ledelsesteori. Ledere og ansatte i Statens vegvesen, avd. Nord er intervjuet.
  5. Fjernledelse – betyr lederadferd mer enn geografisk avstand? Mastergradsoppgave (2006) av Tone Hegghammer, Norges Handelshøgskole, Bergen.Hensikten med denne studien var å undersøke hvilken betydning ledelse, avstand og bruk av samarbeidsteknologi kan ha for personale som ledes i en geografisk spredt organisasjon, og hvordan relasjonen mellom ledere og de som ledes kan påvirkes av avstand gjennom en kombinert kvalitativ og kvantitativ undersøkelse blant de som ledes på ulike nivå i organisasjonen. Målet var også å undersøke om lederadferd har større betydning enn avstand for rolleklarhet, rollekonflikt, forpliktelse og bemyndigelse blant ledere og de som ledes, og for samspill mellom dem.

Artikler og oppgaver

  1. «Vis de ansatte tillit!» Eivind Simonsen har over 20 års erfaring med fjernledelse. Slik har han beholdt kompetansen i Finale Systemer AS og fått fornøyde ansatte. Artikkel på www.stedsuavhengig.no.
  2. Motivasjon hos fjernarbeidere. En studie av takstinspektører med hjemmekontor i Vesta Forskikring. Mastergradsoppgave (2006) av Hanne Fromeide, Norges Handelshøyskole, Bergen. Vesta Forsikring AS gjennomførte en sentralisering av sine skadekontor på midten av 90-tallet. Da mistet skadeinspektører på desentraliserte steder sin lokale arbeidsplass. Samtidig ble Vesta med på et pilotprosjekt, der ansatte fikk hjemmekontor, slik at deres arbeid i hovedsak skulle utføres fra dette kontoret. Oppgaven har hentet inn data gjennomintervjuer med takstinspektører som arbeider med ulik geografisk avstand fra hovedkontoret i Bergen. Analysen av data gir støtte til forventningene om at fjernarbeidere motiveres av andrefaktorer enn ordinære ansatte. Spesielt var fjernarbeidere i større grad enn andre ansatte selvledere og selvmotivatorer. Fjernarbeidernes motivasjon kjennetegnes av indre motivasjonsfaktorer.
  3. Fjernledelse i sykehus. En oppgave hvordan ledelse på distanse utfordrer og hvilke virkemidler som er nødvendig for å sikre god ledelse over distanse. V. Vie, G. Tollåli, O. Sæther, G. Smedhus i forbindelse med nasjonalt topplederprogram 2009. Oppsummering med lederens 11 huskeregler ved fjernledelse i sykehus.

Prosjekter, offentlig informasjon og annet

 

Tilbake til: Temasiden forskning Arbeid på avstand Fjernledelse / arbeidsfelleskap / lokalsamfunnsutvikling

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging