Toppmeny

Fordeler og ulemper ved stedsuavhengig arbeid

Fordeler for arbeidstakere:

  • For arbeidstakere vil motivet for å starte med stedsuavhengig arbeid ofte være nært knyttet til den enkeltes livssituasjon. Med det sterke presset mange føler i arbeidet, vil stedsuavhengig arbeid kunne være et middel til å organisere forholdet mellom arbeid og fritid bedre. For dem med lang reisevei vil en eller to hele arbeidsdager i hjemmet gi lengre effektiv fritid.
  • Mange stedsuavhengige arbeidere fremhever fordelene forbundet med det å oppnå en større frihet og fleksibilitet i hverdagslivet. Muligheten for å kunne utføre større eller mindre deler av arbeidet på hjemmekontor eller i en næringshage/kontorfellesskap, gjør at en kan organisere hverdagen på en enklere og mer behagelig måte.
  • Andre vil ønske å jobbe stedsuavhengig deler av uken for å tilbringe mer tid i hjemmet og dermed lettere kombinere arbeidet med omsorgsoppgaver, eller de ønsker rett og slett å tilbringe mer tid i hjem og nærmiljø.
  • Stedsuavhengig arbeid representerer også en ny måte for arbeidstakere å komme i kontakt med arbeidsmarkedene på. Ved at reiseveien blir mindre betydningsfull for arbeidet, blir det også mulig å få tilgang til arbeid som er lokalisert fjernt fra bostedet.
  • Hjemmekontor kan i en del tilfeller også være et viktig hjelpemiddel for rehabilitering av arbeidstakere som ønsker en mer gradvis ut- eller innfasing av arbeidssituasjonen, for eksempel etter sykdom eller barnefødsler, eller som forberedelse til pensjonisttilværelsen.
  • For funksjonshemmede arbeidstakere er det ikke bare lengden og tidsforbruket på reisen til og fra arbeidet som er av betydning, men også det at reisen medfører ekstra bruk av krefter. De bør derfor kunne velge om deler av arbeidet skal utføres hjemmefra når det vil kunne medføre en enklere hverdag.

Ulemper for arbeidstakere:

  • Stedsuavhengig arbeid kan også føre til ulemper eller forsterke uheldige trekk innenfor dagens arbeidsmarked. Ulempene vil ofte være forskjellige for arbeidstaker, arbeidsgiver eller for samfunnet som helhet.
  • For den enkelte arbeidstaker er den største ulempen fare for faglig og sosial isolasjon. Manglende kontakt med arbeidskolleger kan være en betydelig individuell belastning og redusere den daglige trivselen i arbeidet. Det kan også bli vanskelig å skille arbeidstid fra fritid og familieliv. Noen vil dessuten kunne få problemer med å avslutte arbeidet, og vil i praksis jobbe mer enn før.
  • I en del tilfeller vil manglende uformell kontakt også kunne svekke kvaliteten på arbeidet som utføres. I tillegg risikerer en å splitte opp et innarbeidet arbeidsfellesskap og svekke demokrati og medbestemmelse på arbeidsplassen. Derfor er det noen som satser på stedsuavhengig arbeid kun for en del av arbeidstiden.
  • Noen av ulempene vi har nevnt, kan reduseres ved å innføre fjernarbeid på en strukturert og gjennomtenkt måte. Målet må være at fjernarbeid blir en god arbeidsform tilpasset norsk arbeidsliv, noe vi håper dette nettstedet kan bidra til.

Mer om fordeler for arbeidsgivere
Mer om fordeler for samfunnet

, , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging