Toppmeny

Individuell avtale om stedsuavhengig arbeid

Selv om det meste kan avklares i en virksomhets retningslinjer for stedsuavhengig arbeid, vil det på grunn av ulike arbeidsoppgaver, familiesituasjon eller lignende, ofte være behov for en individuell avtale om stedsuavhengig arbeid. En slik avtale bør utarbeides i samarbeid med representanter for fagorganisasjonene.

Temaer for individuell avtale om stedsuavhengig jobbing kan være:

 • Omfang og regelmessighet av stedsuavhengig jobbing
 • Tilgjengelighet, for eksempel i form av kjernetid, eller regelmessig sjekking av telefonsvarer eller e-post
 • Former for ledelse og samarbeid
 • Oppmøtested

Spesielt for de stedsuavhengige som reiser en del i sitt arbeid, vil det være viktig med en avklaring av oppmøtested eller mønstringssted, noe som blant annet er av betydning for beregning av godtgjørelse for tjenestereiser.

Det vil være store forskjeller mellom virksomheter med hensyn til hvor omfattende retningslinjene og avtalen om stedsuavhengig arbeid vil være, og hvorvidt det deles opp på denne måten. Denne relativt detaljerte oppstillingen av temaer vil forhåpentligvis tjene som utgangspunkt for arbeidet med en lokal overenskomst om utforming og praktisering av stedsuavhengig arbeid.

Skatt og økonomi

Når stedsuavhengig arbeid skal innføres, vil det være naturlig at man også er opptatt av økonomiske forhold knyttet til den nye arbeidsformen. Det vil være naturlig at arbeidsgiver og arbeidstaker regulerer dette gjennom arbeidsavtalen om stedsuavhengig jobbing.

Det bør avklares hvem som betaler kostnader knyttet til etablering av stedsuavhengig arbeid, så som:

 • Anskaffelse av utstyr (PC, nettverkstilkobling, etc.)
 • Anskaffelse av annet kontorutstyr
 • Etablering av eventuelt eget teleabonnement
 • Innredning og eventuell ombygging av rom til hjemmekontor

Videre bør det også avklares hvordan driftsutgiftene skal dekkes, så som:

 • Vedlikehold av datautstyr (maskin- og programvareoppgradering, nye versjoner, lisenser, etc.)
 • Kontordrift (lys, varme, renhold, rekvisita, etc.)
 • Telekostnader
 • Bruk av del av bolig til kontor

Det anbefales at man orienterer seg om de skattemessige konsekvensene av de ordninger som velges, slik at man kan velge en ordning med gunstigst mulig effekt.

Forsikring

Før det gjøres eventuelle investeringer eller avtaler om godtgjørelse for etablering av hjemmekontor eller annen stedsuavhengig arbeidsplass, bør det sjekkes ut hvordan eksisterende forsikringsavtaler gjelder i den situasjonen, og hvilke økonomiske konsekvenser dette har for både virksomhet og arbeidstaker.
De forhold som bør vurderes er:

 • Forsikring av hjemmekontoret, bygning og innredning
 • Forsikring av dyre gjenstander i hjemmekontoret, så som PC
 • Yrkesskadeforsikring
 • Person- og ansvarsforsikringer

Når det gjelder hjemmekontoret, vil det være naturlig at forsikringen betales av den som eier innbo og løsøre. Bygningsforsikring betales av den som eier bygningen.

Dersom det inngås avtale om utgiftsgodtgjørelse for bruk av egen bolig som arbeidsplass, vil det være naturlig at slik godtgjørelse også dekker de forsikringsutgiftene som er betalt av arbeidstaker.

Forsikring av dyre gjenstander bør gjøres av den som eier gjenstanden. Eventuell godtgjørelse for bruk av gjenstanden i arbeid bør også omfattes dekning av forsikringen av den.

Det er obligatorisk med yrkesskadeforsikring for arbeidstakere i Norge. Arbeidstakere som ikke begynner arbeidsdagen på arbeidsgivers kontoradresse, må sørge for å ha en utvidet yrkesskadeforsikring. En forsikringsavtale som er basert på lovens minstekrav, vil ikke være tilstrekkelig.

Teknologi omtales i egen artikkel.

 

,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging