Toppmeny

Retningslinjer for stedsuavhengig arbeid i en virksomhet

Det kan være hensiktsmessig å utforme retningslinjer for stedsuavhengig arbeid, for eksempel som en del av et arbeidsreglement og av virksomhetens strategi. Bruk av stedsuavhengig arbeid bør også omtales i internkontrollsystemet.

Eksempler på det kan være at bedriften ønsker å legge forholdene godt til rette for de som vil jobbe stedsuavhengig eller at bedriften ønsker å bruke stedsuavhengig arbeid som et virkemiddel i en organisasjonsutvikling. Andre aspekter kan være fremgangsmåter for å håndtere uenigheter ved innføring og praktisering av stedsuavhengig arbeid.

Både arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og de respektive hovedavtaler inneholder relevante regler om organisasjonsendringer og innføring av teknologi på arbeidsplassen. Dette er regler som kommer naturlig til anvendelse ved utformingen av arbeidsordninger.

Retningslinjer for stedsuavhengig arbeid kan omfatte aspekter som:

 • Hvordan arbeidet behandles i internkontrollsystemet
 • Kriterier for hvem stedsuavhengig jobbing kan være aktuelt for
 • Regler rundt oppstart/opphør av ordningen
 • Dekning av kostnader til kontor, rekvisita, utstyr og vedlikehold
 • Forsikringsordninger
 • Opplæring av stedsuavhengige arbeidere, ledere og kolleger
 • Ledelses- og samarbeidsformer
 • Rutiner for informasjonsflyt og medbestemmelse
 • Fagorganisasjonens vilkår og rolle
 • Rutiner for statusrapportering og annen gjensidig informering
 • Rutiner for kommunikasjon og tilgjengelighet
 • Rutiner for sikkerhet
 • Eventuelle faste møtedager, der alle er til stede
 • Eventuell inspeksjon av den stedsuavhengiges arbeidsplass
 • Eventuell rett til kontorplass
 • Tilhørighet og deltakelse i virksomhetens ulike aktiviteter
 • Forhold til fagforeninger
 • Kriterier for opphør av ordningen

Siden så mange rettigheter og plikter i arbeidslivet er forbundet med ens status som henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiver, bør det i retningslinjene eller i arbeidsavtalen slås eksplisitt fast at den stedsuavhengiges status som arbeidstaker ikke endres.

Hva bør avklares tidlig?
Hvordan lede og organisere stedsuavhengig arbeid?

, ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging