Toppmeny

Sikkerhet ved innføring av stedsuavhengig arbeid

Stedsuavhengig arbeid blir mer og mer teknologiavhengig, det gjør virksomheter sårbare. Det meste av virksomhetskritisk informasjon lagres i IT-systemer, og viktig kommunikasjon med andre ofte foregår via e-post eller lignende. Flere bedrifter inkluderer hvordan stedsuavhengig arbeid skal håndteres sikkerhetsmessig i sine IT-strategier og sikkerhetsinstrukser.

Med sikring av informasjon og utstyr, mener vi sikring av at:

  • Informasjon ikke kommer uvedkommende i hende (konfidensialitet)
  • Informasjonen er der når det er bruk for den (tilgjengelighet)
  • Informasjonen er riktig (integritet)

Sikkerhetsrisikoen innenfor stedsuavhengig arbeid vil variere i takt med omfanget av trusler, sannsynligheten for at en trussel inntreffer, og skadevirkningene av denne hendelsen.

En vurdering av sikkerheten ved fjernarbeid innebærer derfor både en gjennomgang av selve innholdet i arbeidet, den samfunnsmessige konteksten som dette utføres innenfor, og behovet for tilgang til intern og ekstern informasjon i arbeidet.

En stedsuavhengig arbeider som bare er i kontakt med egen bedrift, vil i mindre grad risikere å gi feilaktig informasjon eksternt enn en som er i kontakt med et stort antall eksterne aktører.

Et firma som jobber med innovativ teknologiutvikling, må vurdere faren for regulær industrispionasje opp mot behovet for konfidensialitet i de oppgaver som skal utføres stedsuavhengig.

For virksomhetene vil det innebære en endring i trusselbildet å teknologisk “åpne seg” mot omverdenen, for eksempel mot eksterne nettverk som Internett. Dersom den stedsuavhengige skal kunne kommunisere med arbeidsplassen over eksterne datanettverk, kan arbeidet være med på å gjøre virksomheten mer trusselutsatt. Disse truslene må synliggjøres og møtes med tiltak.

Sannsynligheten for at en trussel blir til virkelighet, om omfanget av skadevirkningene, er det mulig å påvirke gjennom ulike sikkerhetstiltak.

Se også Trusler mot sikkerheten og Sjekkliste for sikkerhet

, , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging