Toppmeny

Teknologiske utfordringer ved stedsuavhengig arbeid

Ta de teknologiske utfordringene på alvor. Lag en plan!

Den stedsuavhengige arbeideren bør ha samme, eller så lik som mulig, teknologi som de øvrige i virksomheten. Dette av hensyn til kompetanse, effektivitet, sikkerhet, kostnader og driftsrutiner. Når en skal velge teknologi som understøtter mobilt arbeid, må en rekke faktorer tas med i betraktning.

Arbeidsoppgaver og tilgjengelighet
Hva jobber den ansatte med? Er det skriftlig rapportering, eller er det informasjons-/servicevirksomhet? Hva slags type data håndterer den stedsuavhengige arbeideren til daglig, og hvilke behov for lagring og internhukommelse foreligger?

Det bør videre tas hensyn til om arbeidet krever mye samarbeid og koordinering med kolleger eller overordnede.

Videre har det betydning for dimensjoneringen av løsningene om den stedsuavhengige skal være tilgjengelig for andre i løpet av arbeidstiden. I så fall på hvilken måte?

Når den stedsuavhengige arbeideren har lederoppgaver, bør det tas hensyn til hvor mange det er som rapporterer til vedkommende, og hvor sentral vedkommende er i arbeidsprosesser internt.

Arbeidets type og omfang
Man bør ha klart for seg hvor stasjonær eller mobil den stedsuavhengige skal være. Vurder bærbare løsninger, eventuelt kombinert med en “docking station”.

Deretter bør en gjøre seg opp en mening om i hvilken utstrekning det stedsuavhengige arbeidet skal utføres. Dreier det seg utelukkende om supplerende former for arbeid på kveldstid, eller er det snakk om flere dager pr. uke?

Tilgang til informasjon
En fjernarbeider vil som oftest ha minst to fysiske arbeidsplasser. Den ansatte vil kunne ha behov for tilgang til arkiver, databaser, dokumenter eller filer, e-post og lignende.

I tilknytning til arbeidsoppgavene bør det også foretas en vurdering av hvor sensitiv eller konfidensiell informasjon den stedsuavhengige skal håndtere?

Kompetanse og opplæring
Det er viktig at den stedsuavhengige har en teknologiløsning som vedkommende behersker. Dersom den ansatte skal benytte programmer, databaser eller lignende som er ukjent, eller skal brukes i nytt omfang, bør man absolutt investere i opplæring.

Det bør vurderes om den ansatte skal opplæres i grunnleggende drift av den tekniske løsningen, eller om vedkommende skal ha full tilgang på teknisk støtte sentralt – også på kveldstid.

Daglig drift og bruk av teknologi
Utstyret bør være testet på forhånd. Nødvendig opplæring er en forutsetning. Det er viktig å huske på at den stedsuavhengige ansatte ofte blir mer avhengig av teknologien og derfor mer sårbar enn andre.

Det bør legges en plan for hvordan den stedsuavhengige skal få teknisk støtte, både på programvare og maskinvare. Vi anbefaler sterkt at virksomhetens ressurspersoner på IT deltar i planleggingen.

Gjeldende standarder og avtaler
Investering i teknologi vil i de fleste tilfeller samordnes i innkjøpsordninger og leveranseavtaler innenfor en virksomhet. For den stedsuavhengige ansatte er det avgjørende å benytte teknologi og programvare som gjør kommunikasjon med medarbeidere og kolleger uproblematisk.

Har virksomheten en IT-strategi eller valgte standarder, må det tas hensyn til dem. Det beste er i størst mulig grad å standardisere teknologien for å få enklest mulig drift og størst mulig nytte av den teknologikompetansen som finnes i virksomheten.

En egen artikkel tar for seg hvordan stedsuavhengig arbeid kan håndteres sikkerhetsmessig.

Se også Sjekkliste for teknologi.

 

,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging